19 marca 2014 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej otworzył pierwszą Pracownię Filmoteki Szkolnej w województwie lubelskim. Uroczystość w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawierozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora II LO Annę Cichosz.

DSC08177


Na otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej przybyli m. in. Anna Sienkiewicz – Rogowska – pełnomocnik dyrektora PISF wraz z zespołem, prof. Sławomir Bobowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Katarzyna Szczuka – Niezabitowska – redaktor TVP Kultura, aktor Zbigniew Waleryś, Anna Bielak i Błażej Hrapkowicz - krytycy filmowi, Ryszard Staśczak - dyrektor Departamentu Finansów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, Henryk Czerniej – wicestarosta krasnostawski, Andrzej Jakubiec – burmistrz Krasnegostawu, Edyta Fidecka – wicedyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji w Kuratorium w Lublinie, Marek Nowosadzki – przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, Edward Kawęcki – przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Aleksandra Stachula – naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.Uroczystość rozpoczęła się od pokazu materiału filmowego promującego Filmotekę Szkolną. Następny punkt programu to konferencja prasowa z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów oraz mediów, którą prowadził przedstawiciel PISF Piotr Szymański – kierownik Zespołu ds. Nowych Mediów. W czasie konferencji głos zabrali: Henryk Czerniej,  Andrzej Jakubiec, Zbigniew Waleryś, Anna Cichosz, Edyta Fidecka, Anna Sienkiewicz – Rogowska i Ewa Magdziarz. Goście z prezydium wypowiadali się na temat znaczenia edukacji filmowej i roli, jaką w tym zakresie odgrywa program Filmoteka Szkolna. Na zakończenie konferencji Anna Sienkiewicz-Rogowska - pełnomocnik dyrektora PISF przekazała Annie Cichosz - dyrektorowi II LO tabliczkę na drzwi „Seans w Pracowni Filmoteki Szkolnej”.Następnie dyrektorzy szkół i placówek kulturalno-oświatowych oraz nauczyciele zostali zaproszeni do czytelni multimedialnej na wykład „X Muza a edukacja i wychowanie w szkołach ponadpodstawowych” profesora Sławomira Bobowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład poświęcony był roli, jaką odgrywa film w podstawie programowej. Profesor Bobowski z entuzjazmem wypowiadał się o programie Filmoteka Szkolna i podkreślał znaczenie wpływu obrazów filmowych na kształtowanie systemu wartości młodych odbiorców sztuki filmowej. Kolejny punkt programu dla nauczycieli i dyrektorów to wystąpienie lokalnego lidera Filmoteki Szkolnej. Ewa Magdziarz przedstawiła prezentację multimedialną pokazującą dobre praktyki edukacji filmowej zainspirowane programem Filmoteka Szkolna, który realizowany jest w II LO od 2009 r., m in. Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”, letni projekt „Kręćmy film!”, spotkania autorskie z twórcami filmowymi, film dyplomowy „Fotografia” zrealizowany w ramach studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Filmowej.W czasie trwania wykładów dla dyrektorów i nauczycieli w Pracowni Filmoteki Szkolnej odbyła się debata filmowa prowadzona przez Annę Bielak i Błażeja Hrapkowicza. W debacie udział wzięli uczniowie ze szkół krasnostawskich: z gimnazjów nr 1, nr 3, nr 4 i nr 5, z I LO i z SOSW, a także z powiatu krasnostawskiego: z gimnazjów w Małochwieju Dużym, w Izbicy, w Siennicy Nadolnej, w Krupem oraz z Gimnazjum w Rejowcu. Dla uczniów z II LO odbyły się warsztaty reportażowe prowadzone przez dziennikarzy z TVP Kultura, w czasie których nagrano materiał filmowy z uroczystości otwarcia Pracowni w II LO. Na zakończenie warsztatów odbył się pokaz reportażu. Prowadzący chwalili uczniów z II LO za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę w czasie zajęć filmowych.Na zakończenie Anna Sienkiewicz-Rogowska podziękowała dyrekcji szkoły -  Annie Cichosz i Annie Antydze oraz liderowi Filmoteki Szkolnej Ewie Magdziarz i wręczyła przedstawicielom szkoły upominki z PISF. Pełnomocnik dyrektora PISF podziękowała także swojemu zespołowi, szczególnie Agacie Sotomskiej - koordynatorce projektów edukacyjnych, która na co dzień współpracuje z lokalnymi liderami. Przedstawiciele II LO także podziękowali zespołowi z PISF za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Dyrektor II LO Anna Cichosz dziękowała jeszcze raz za Pracownię Filmoteki Szkolnej, która będzie służyć upowszechnianiu edukacji filmowej, wspomagać nauczycieli w procesie dydaktycznym i realizowaniu działań filmowych angażujących młodzież i lokalną społeczność. Anna Cichosz podkreślała również zaangażowanie całej ekipy i ogromne wsparcie ze strony PISF w czasie przygotowania otwarcia Pracowni w naszej szkole. Sympatycznym akcentem kończącym uroczystość było wręczenie gościom upominków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw. Natomiast wpisy gości do kroniki MDKF „Iluzjon” będą miłą pamiątką tego wydarzenia ważnego dla II LO, społeczności powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu oraz województwa lubelskiego.

Ewa Magdziarz

opiekun MDKF „Iluzjon”

lokalny lider Filmoteki Szkolnej